Regulamin

R  E  G  U  L  A  M  I  N

KORZYSTANIA Z NORMOBARII PIŁA

 

1. Każda osoba chcąca odbyć tlenoterapię normobaryczną ma obowiązek zapoznać się z niniejszym regulaminem i przestrzegać jego postanowień.

2. Przed wejściem do kapsuły normobarycznej należy zapoznać się z przeciwwskazaniami do stosowania tlenoterapii normobarycznej, są to w szczególności: krwotok; ciąża; zaćma; okres bezpośrednio po operacji zaćmy; infekcja wirusowa; zapalenie nerwu wzrokowego; gorączka; hipoglikemia u osób z cukrzycą; odma płuc i zabiegi operacyjne w obrębie klatki piersiowej; rozedma płuc; polipy na płucach; choroby uszu; zapalenie zatok; infekcja górnych dróg oddechowych; rozsiana choroba nowotworowa; po chemioterapii korzystanie z komory możliwe jest po upływie 4 tygodni; ciężkie choroby płuc; zażywanie niektórych leków takich jak: doxorubicin (adriamycyna), disulfram, cisplatyna, mafenide aceate (sulfamylon), rozrusznik serca – ciśnienie może zdeformować niektóre elementy rozrusznika; klaustrofobia; stan po spożyciu alkoholu i innych środków odurzających oraz lekarstw mogących powodować zaburzenia świadomości; stan po nadmiernym wysiłku powodującym wyczerpanie organizmu.

3. Osoba chcąca skorzystać z sesji normobarycznej zobowiązana jest się do niej odpowiednio przygotować poprzez:
a) zakaz spożywania alkoholu do 12 godzin przed wejściem,
b) zakaz palenia papierosów do 0,5 godziny przed wejściem,
c) w przypadku padaczki i skłonności do drgawek pacjent powinien przed sesją otrzymać lek przeciwdrgawkowy,
d) osoby z cukrzycą przed wejściem do urządzenia powinny spożyć posiłek oraz przyjąć leki przeciwcukrzycowe według dotychczasowego schematu leczenia
e) osoby przyjmujące lekarstwa podczas pobytu jednorazowego jak i cyklicznego w urządzeniu powinny zażywać leki zgodnie z schematami indywidualnego leczenia po wcześniejszej konsultacji z lekarzem.

4. W razie wątpliwości co do możliwości skorzystania z kapsuły normobarycznej należy skonsultować się z lekarzem.

5. W trakcie sesji normobarycznej należy zachować ciszę i spokój.

6. Wewnątrz komory zakazuje się biegania.

7. Zakazuje się wnoszenia do komory takich rzeczy jak: zapalniczki, perfumy, dezodoranty, ładowarki do telefonów komórkowych, ostre narzędzia, e-papierosy.

8. Osoba chcąca korzystać z kapsuły normobarycznej ma możliwość zakupienia jednorazowego biletu lub karnetu zgodnie z obowiązującym cennikiem. Płatności za korzystanie z kapsuły normobarycznej reguluje się przed rozpoczęciem sesji.

9. Odzież wierzchnią oraz obuwie pozostawia się w szatni. Personel nie odpowiada za pozostawione w niej rzeczy.

10. Ze względów higienicznych w kapsule normobarycznej wymagane jest obuwie zmienne (kapcie, laczki).

11. Zabrania się wrzucania do toalety innych rzeczy aniżeli papier toaletowy przeznaczony do rozdrabniaczy znajdujący się na wyposażeniu (w szczególności takich jak chusteczki, ręczniki papierowe, podpaski, tampony).

12. Zabrania się dotykania aparatury oraz urządzeń wewnątrz kapsuły.

13. Zabrania się używania otwartego ognia, iskrzenia oraz stosowania innych czynności mogących spowodować zapłon pod rygorem obowiązku zapłaty kary umownej w wysokości 1,7 mln zł (jeden milion siedemset tysięcy złotych).

14. Kontakt z personelem odbywa się przez intercom. Dostępne aparaty znajdują się: w sali Standard na stoliku, w sali VIP na ścianie przy drzwiach, w śluzie na ścianie przy drzwiach do kapsuły. Celem nawiązania kontaktu z recepcją należy wybrać numer 1.

15. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie zniszczenia spowodowane jego działaniem, a w szczególności niezgodnym z regulaminem.

16. W kapsule normobarycznej oraz w recepcji obowiązuje kategoryczny zakaz palenia wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych, spożywania alkoholu oraz posiłków.

17. Dzieci niepełnoletnie korzystają z sesji pod opieką rodzica bądź opiekuna prawnego, którzy ponoszą za nich pełną odpowiedzialność.

18. Wejście i wyjście z kapsuły normobarycznej odbywa się przy bezpośrednim udziale, bądź asyście personelu.

19. Czas sesji wynosi 2 godziny i wlicza się do niego czas wejścia i wyjścia z kapsuły normobarycznej. Czas sesji nocnej wynosi 11 godzin.

20. Klient zobowiązany jest do pojawienia się 10 minut przed wyznaczoną godziną sesji w kapsule. Spóźnienie skutkuje odwołaniem rezerwacji.

21. Odwołanie lub zmiana terminu sesji może nastąpić na jeden dzień przed zaplanowaną sesją, zaś sesji nocnej możliwe jest najpóźniej na 2 dni przed zaplanowaną sesją.

22. Zastrzega się możliwość przesunięcia godziny rozpoczęcia i zakończenia sesji, o czym klient zostanie powiadomiony.

23. W sytuacji potrzeby nagłego opuszczenia kapsuły normobarycznej należy powiadomić personel przez intercom o zaistniałej sytuacji lub w ostateczności przycisnąć czerwony przycisk awaryjny znajdujący się w głównym pomieszczeniu na ścianie. W przeciągu 4 minut następuje rozszczelnienie kapsuły i automatyczne otworzenie się drzwi. Uwaga! Nieuzasadnione użycie przycisku awaryjnego wiąże się z poniesieniem dodatkowych kosztów ponownego napełnienia kapsuły, przy czym nie mniej niż 5000 zł.

24. Personel może odmówić udostępnienia kapsuły, jeśli będzie miał do tego podstawy.

25. W kapsule oraz w recepcji zainstalowany jest monitoring. Celem prowadzenia monitoringu jest ochrona przed działaniami mogącymi spowodować szkodę dla zakładu pracy, mienia klientów oraz ochrona dokumentacji administracyjnej. Zarejestrowane informacje nie będą wykorzystywane do celów innych niż wymienione wyżej. Zaznacza się, że monitoring będzie w jak najmniejszym stopniu ingerował w prywatność klientów.

26. Personel może wymagać założenia maseczki jednorazowej ochronnej, butów jednorazowych ochronnych oraz zdezynfekowania rąk przed wejściem do kapsuły.

Wejście do kapsuły oznacza potwierdzenie zapoznania się z niniejszym regulaminem, a w szczególności z przeciwwskazaniami do stosowania tlenoterapii normobarycznej.

P R Z E C I W W S K A Z A N I A 

DO KORZYSTANIA Z SESJI NORMOBARYCZNEJ

Przeciwwskazania do stosowania tlenoterapii normobarycznej są następujące:

• Krwotok,
• Ciąża,
Zaćma,
Okres bezpośrednio po operacji zaćmy,
Infekcja wirusowa,
Zapalenie nerwu wzrokowego,
Gorączka,
Hipoglikemia u osób z cukrzycą,
Odma płuc i zabiegi operacyjne w obrębie klatki piersiowej,
Rozedma płuc,
Polipy na płucach,
Choroby uszu,
Zapalenie zatok,
Infekcja górnych dróg oddechowych,
Rozsiana choroba nowotworowa,
Po chemioterapii korzystanie z komory możliwe jest po upływie 4 tygodni, 
Ciężkie choroby płuc,
Zażywanie niektórych leków takich jak: doxorubicin (adriamycyna), disulfram, cisplatyna, mafenide aceate (sulfamylon),
Rozrusznik serca – ciśnienie może zdeformować niektóre elementy rozrusznika,
Klaustrofobia,
Stan po spożyciu alkoholu i innych środków odurzających oraz lekarstw mogących powodować zaburzenia świadomości,
Stan po nadmiernym wysiłku powodującym wyczerpanie organizmu.

W przypadku wątpliwości co do możliwości odbycia sesji normobarycznej należy skontaktować się z lekarzem.